Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Aktualności

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

L.dz. RN/ 9 /2022                                                                                                                                              Warszawa, 17.01.2023 r. 

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 30.01.2023r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w sali konferencyjnej

Spółdzielni w budynku przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni). Część niejawna odbędzie się 30.01.2023r o godzinie 16.30.

Proponowany porządek obrad:

Część niejawna

 1. Wniosek Prezesa Zarządu, na podstawie par. 110 ust. 1.1 Statutu, o wyrażenie przez Radę Nadzorczą pozytywnej oceny działalności na zajmowanym stanowisku w Zarządzie Spółdzielni za okres upływającej kadencji (Uchwała).  
 2. Upoważnienie 2 członków Rady Nadzorczej do podpisania aneksu z Prezesem Zarządu, w przypadku pozytywnej oceny działalności w upływającej kadencji (Uchwała).  
 3. Omówienie wykonania zadań okresowych i dodatkowych oraz przyznanie premii Członkom Zarządu za IV kw. 2022 r (Uchwała).  

Część jawna

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.
 3. Sprawy wniesione przez Zarząd:
  1. Wykonanie planu remontów w 2022 roku wraz ze wskazaniem prac niezrealizowanych z informacją o planie ich realizacji.
  2. Przyjęcie Planu remontów na 2023 rok wraz z listą uzgodnień z przedstawicielami KDM-ów poszczególnych budynków. Przedstawienie które wniesione punkty będą możliwe do realizacji w 2023, a które  nie z podaniem powodu decyzji odmownej (Uchwała).
  3. Przyjęcie nowych stawek opłat na podatek od nieruchomości od 1.03.2023 r. (Uchwała).
  4. Informacja Zarządu  z podjętych działań oraz omówienie planu dalszych prac związanych z wykorzystaniem dofinansowania instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Spółdzielni.
  5. Omówienie potrzeb opracowania nowych regulaminów i wprowadzenia zmian w istniejących.
  6. Informacja o stanie zadłużenia największych dłużników.
  7. Zapoznanie się z tematami omawianymi na posiedzeniach Zarządu, na podstawie protokołów z posiedzeń.
  8. Sprawy różne 
 4. Sprawy wniesione przez członków RN:
  1. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.
  2. Omówienie działania i efektów systemu BES.
  3. Informacja Zarządu dotyczącą tematów i zaleceń poprzedniej RN z ostatnich protokołów.
  4. Omówienie projektu regulaminu Funduszu Inwestycyjnego.
  5. Informacja na temat stanu remontu balkonów ul. Królowej Marysieńki 19.
  6. Informacja w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntów Sobieskiego 6 i 10.
  7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia RN.
  8. Sprawy różne. 
 5. Zakończenie posiedzenia.                                                              Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                              Marta Krohse

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 29.11.2022 r. dostawca energii cieplnej Veolia Energia Warszawa S.A. wprowadził nowe Taryfy dla ciepła, które zostały zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr  DRE.WRC.4210.37.2022.142.XXIII.RWy z dnia 10 listopada 2022 r.

Koszty ciepła i stawki opłat za centralne ogrzewanie oraz podgrzew ciepłej wody są niezależne od Spółdzielni.

Nowe taryfy niestety oznaczają podwyżki zaliczek opłat z tytułu centralnego ogrzewania i przygotowania centralnej ciepłej wody.

Po dokonaniu niezbędnych analiz Dział Księgowości przygotował stosowną korektę wysokości zaliczek opłat z tytułu centralnego ogrzewania i podgrzania wody od 01.01.2023 r.

Poniżej przedstawiamy Państwu porównanie taryf Veolia Energia Warszawa S.A. w okresie od 01.10.2021 i od 01.01.2023.

L.p.

Nazwa składnika

Jedn. miary

 

01.10.2021

23% VAT

29.11.2022     z rekompensatą od 01.01.2023 - 23%VAT

% zmiany  01.10.2021-01.01.2023

1.

Cena za moc  cieplną zamówioną

Zł/MW m-c

5 383,33

6 120,60

13,69%

2.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Zł/MW m-c

4 165,41

4 803,88

15,32%

3.

Cena ciepła

Zł/GJ

45,53

84,75

86,14%

4.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Zł/GJ

15,24

17,54

15,09%

 

Razem cena za GJ

Zł/GJ

60,77

102,29

 

 

Jednocześnie podkreślamy, że spółdzielnia nie jest producentem energii cieplnej i nie ma żadnego wpływu na decyzję w zakresie wzrostu poziomu stawek określonych w taryfie. Spółdzielnia otrzymała zgodnie ze złożonym wnioskiem i obowiązującym prawem taryfę na dostawę ciepła z rekompensatą. To dostawca występuje o zmiany, a zatwierdza je Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Indywidualne zawiadomienia o nowych wysokościach opat zostały przekazane do Państwa skrzynek pocztowych, e-mailem lub na wskazany adres korespondencyjny zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

Skład Rady Nadzorczej SM “Osiedle Wilanów” w kadencji na lata 2022 - 2025

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. 

 KROHSE Marta                    

 Przewodnicząca RN 

2.

 ZIĘTKIEWICZ Teresa                

 Z-ca Przewodniczącej RN

3.

 GOGOLEWSKA Agnieszka         

 Sekretarz

4.

 BOŃCZA-TOMASZEWSKI Zbigniew   

 Członek

5.

 CHRUŚCIEL Klaudia              

 Członek 

6.

 MYSZKO Marcin               

 Członek

7.

 NOWICKI Filip             

 Członek 

8.

 SIKORA-JANICKA Justyna               

 Członek 

9.

 WODZYŃSKI Waldemar       

 Członek 

Skład Komisji Statutowych Rady Nadzorczej

1. KOMISJA REWIZYJNA RN

Lp. 

Imię i nazwisko

Funkcja

1.  NOWICKI Filip  Przewodniczący
2.  BOŃCZA-TOMASZEWSKI Zbigniew   Członek
3.  CHRUŚCIEL Klaudia  Członek
4.   KROSHE Marta  Członek
5.   SIKORA-JANICKA Justyna  Członek
 

2. KOMISJA TECHNICZNA RN

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

 ZIĘTKIEWICZ Teresa

 Przewodnicząca 

2.

 GOGOLEWSKA Agnieszka

 Członek

3.

 MYSZKO Marcin

 Członek

4.

 WODZYŃSKI Waldemar

 Członek

 

3. KOMISJA SAMORZĄDOWA RN

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.  SIKORA-JANICKA Justyna  Przewodnicząca
2.  CHRUŚCIEL Klaudia  Członek
3.  KROSHE Marta  Członek
4.  NOWICKI Filip  Członek


 

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Uprzejmie informujemy, że od miesiąca czerwca 2022 r. nastąpiła zmiana
w technologii reemisji programów telewizji naziemnej polegającej na przejściu
ze standardu DVB-T na DVB-T2 HEVC 265.

Chcąc uchronić Państwa przed koniecznością kosztownej wymiany odbiornika lub zakupu dekodera, firma „KRAWARKON” Sp. z o.o.  obsługująca antenę instalacji zbiorczej dokonała transkodowania programów telewizji naziemnej do standardu umożliwiającego ich odbiór przez niemal wszystkie telewizory.

Zmianie uległa jakość przekazu oraz ilość programów. Wprowadzonych zostało 30 programów telewizyjnych w wersji cyfrowej DVBC (część programów HD) wg wykazu załączonego poniżej. Dotychczas było to 13 programów telewizyjnych w wersji analogowej.

W związku z powyższym od dnia 01.07.2022 r. ulega zmianie miesięczna opłata za obsługę instalacji z 5,40 zł na 7,56 zł.

Szanowni Mieszkańcy,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” uprzejmie informuje, że zakończone zostały prace polegające na wdrożeniu systemu efektywnego zarządzania energią cieplną BES.
Mamy nadzieję, że wprowadzony system przyniesie wymierne korzyści w postaci oszczędności w kosztach zużycia ciepła na budynkach.
                                                                                                                                      Z poważaniem
                                                                                                                                   Zarząd Spółdzielni

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl